piątek, 8 grudnia 2017

Opis projektu / Project's description


Projekt ” Ekologiczny czyli logiczny” adresowany jest i ma być realizowany  przez uczniów trzech partnerskich szkół - szkoły polskiej, rumuńskiej i węgierskiej. W ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem, swoje rodziny, zainteresowania, szkołę, kompetencje i umiejętności kluczowe przekazywane podczas spotkań, na zajęciach i wydarzeniach szkolnych. Głównymi celami  projektu są : współpraca w zespole;  korzystanie z wielu źródeł informacji oraz posługiwanie się technologią informacyjną; skuteczne komunikowanie się oraz porozumiewanie się więcej niż jednym językiem; rozwiązywanie problemów i  łączenie, porządkowanie wiedzy, oraz radzenie sobie w sytuacjach niepewnych i złożonych.
Ponadto w projekcie chcemy promować edukację na rzecz ekorozwoju oraz działań pro-ekologicznych w społecznościach  lokalnych i regionach. Efekty projektu będą długofalowe. Wiedza oraz umiejętności zdobyte w czasie trwania  projektu zaowocują w lokalnych społecznościach i regionach. Będzie on poszerzeniem oferty edukacyjnej szkół. Podniesie kompetencje i umiejętności językowe uczniów. Zachęci do doskonalenia posługiwania się językiem obcym. Pozwoli zniwelować duże dysproporcje w wynikach egzaminów zewnętrznych w opanowaniu języka wśród dzieci z miast i wsi. Będzie szansą na lepszy start w dorosłe życie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że dla wielu uczniów naszej szkoły wyjazd zagraniczny może być szansą na pierwszą zagraniczną podróż- wiąże się to ze zróżnicowaną sytuacją materialną wielu rodzin oraz gospodarstw wiejskich.  Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy.
W tym okresie uczestnicy za pomocą Internetu, telefonii komórkowej stworzą platformę do komunikowania się. Podejmą współpracę przy przygotowaniu Słownika pojęć ekologicznych. Będą wzajemnie wymieniać się informacjami przy powstaniu prospektów i mapek miejscowości oraz ich  okolic. Posiądą bogatą wiedzę o krajach współuczestniczących. Zdobytą wiedzę zaprezentują w konkursach   i quizach o krajach partnerskich. W poszczególnych spotkaniach  udział weźmie 28 osób  przyjezdnych oraz społeczność szkoły goszczącej. Natomiast zakres oddziaływań projektu będzie znacznie większy, ponieważ  efekty pracy będą upowszechnianie w środowisku lokalnym i w mediach.  Główny język projektu to angielski. Przy realizacji  działań projektu wykorzystywane będą różne formy współpracy. W projekcie wykorzystane zostaną aktywne metody i formy nauczania wspomagane wykorzystaniem technologii  informacyjnych. Dzieci uczące się języka angielskiego będą miały możliwość wykorzystania swoich umiejętności w praktyce. Przez to nastąpi wzrost motywacji i aktywności nauczycieli, uczniów, którzy staną się otwarci na nowe znajomości oraz pozyskają innowacyjne zdolności niezbędne w przyszłym życiu. Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii,  będzie  szansą na integrację młodzieży wokół tematyki oszczędności energii. Wzrośnie poziom samoświadomości ekologicznej młodzieży. Wpłynie na poprawę stanu sanitarnego środowisk uczestników. Będzie dowodem na konieczność wyposażenia w nowe nawyki wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, narodowość. Ponadto będzie szansą na propagowanie walorów przyrodniczych, ekologicznych krajów partnerskich. Projekt będzie okazją uporządkowania wiadomości oraz pozwoli  na weryfikację wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Zdobyte  w projekcie umiejętności będą przydatne w dalszym życiu.  Aktywna forma współpracy trzech  narodowości  to również budowanie nowych relacji wśród osób zaangażowanych w projekt, ale będących spoza środowiska szkolnego. Realizacja działań projektu i ich upowszechnianie to doskonała promocja szkół i programu „Erazmus +” w środowisku lokalnym, w regionie uczestników projektu. Upowszechnianie dobrych praktyk pozwoli na zmniejszenie różnic edukacyjnych. Dyskusje i warsztaty służyć będą także podniesieniu umiejętności nauczycieli zaangażowanych w realizację  projektu na różnych polach-związanych z dydaktyką przedmiotu oraz pracą wychowawczą związaną z praca z uczniami  ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnymi i współpracą z rodzicami.
Poprzez współpracę międzynarodową, wyjazdy, stały kontakt poprzez portale społecznościowe i mail rozwinie się mobilność, która będzie służyć przełamywaniu barier społecznych, mentalnych pomiędzy obywatelami Europy. Dzięki takim działaniom mamy szansę wykształcić obywateli Europy pewnych siebie, otwartych, komunikatywnych i szanujących siebie nawzajem. Zwiększą się też kompetencje osobowe i obywatelskie.

„Ecological means logical” project is addresed and will be organised by students of three partnership schools – Polish School, Romanian School and Hungarian School. During the project students get know each other, their families, interests, the school, competences, and important skills acquired while meetings, lessons, and school events. The main goals of the project are: cooperation in a group, making use of many information sources, taking advantages of information technology, effective communication, speaking more than one language,  solving problems, connecting and organizing the knowledge and managing difficult situations. What is more, we would like to promote ecological education and pro – ecological activities in local communities and regions. Effects of the projects will be long – lasting. The knowledge and the skills acquiring during the project will bring many advantages for local communities and regions. It will obviously increase the educational school offer. Students will develope their language knowledge and they will be able to use the language in particular situations. The project will eliminate the disproportion between the villages and towns as far as exams are concerned. It will be of course a great chance for young learners to develop language and personal skills. For many our  students, the international exchange is a great way to go abroad as a first time in their life, it is also connected with their financial situations. The project will last 24 months and the students through the Internet and mobile phones will create the social platform to be in constant touch. Meanwhile, the students will take part in many different activities, for example they prepare the ecological dictionary, they gather information to compele the prospects and the map of the region, get information about the partnership country. Students’ knoweldge will be presented in quizes and competitions about countries. 28 visitors are going to take a part in meetings with our school community. The influence of the project will be enormous because the effects will be disseminated in local community and in local media. The language used in project will be English language. During the realization of the project various forms of cooperations will be practiced. In the project we will use active methods, different forms of teaching, and information technology,too. Children who are learning English will have a chance to use this language in practice. By this it will increase motivation and activity of children and teachers, who will become more eager to get new knowledge. Furthermore, they will acquire the capabilities useful in their future. Exchange of the experience in the field of environmental protection and renewable energy sources will be an opportunity to integrate young learners around the subjects of energy savings. The level of self awarennes of environmental issues will increase. In addition, it will be a great opportunity to promote the natural values eco –partner countries. The project will be a chance to order information and allow to verificate theoretical and real knowledge. The active form of cooperation of the three nationalities is connected with building new relationships among people involved in this project, but which are outside of the school. The implementation of the project activities and their dissemination are excelent ways to promote the schools and „Erasmus +” programme in the local community and in the regions of all participants. Discussions and workshops will be organised to raise teachers’ skills  on various fields related to didactics and the educational teaching associated with the work for children with specific educational needs.
Through the international cooperation, trips, being in touch, e-mails and social portals, the mobility will develop and we hope it will break social barriers among the people of Europe. The participation in the project gives us the opportunity to educate confident, open minded, communicative and respecting one another  European citizen

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz